Framtidsplaner

Brännagården byggdes 1994, för en helt annan verksamhet än den som bedrivs idag. Man trodde då att människor skulle vilja flytta till ett mindre och enklare boende i ett tidigare skede av livet. Det har nu visats sig att de allra flesta vill och väljer att bo kvar i sin hemmiljö så länge som man kan. Det är först när hälsan försämras till den nivå där man söker trygghet och ständig bemanning, som man vill flytta.

Vårt vackra hus måste nu få en tillbyggnad för att långsiktigt fungera på bästa sätt. Vi behöver anpassa och utöka vårt kök, men också se till att personalen har ändamålsenliga utrymmen. Vi har också planer på en utökning av verksamheten med ytterligare 5 lägenheter.

Vi arbetar för en utveckling av befintlig verksamhet med kontinuerlig fortbildning för personalen. Vi arbetar också vidare med utemiljön ”känna, lukta och se”.

Den stora utmaningen under 2012 kommer att vara utbyggnaden av Brännagården, samt anpassning av verksamhet och rutiner för en ny arbetssituation. I skrivande stund är vi nära en byggstart. Detta efter dryga fyra års planerande och arbete för att övertyga finansiärer. Processen för en tillbyggnad av Brännagården började våren 2008. Den första ritningsskissen togs fram och disskusionen började med medlemmar och personal. Därefter fick personalen åka ut på studiebesök för att se lösningar på praktiska saker på andra boenden.

Hösten 2009 anlitades en ny arkitekt som ritade nya ritningar, och nya disskusioner behandlades. Det första kostnadsberäkningen lades fram. Man justerade och kompletterade. 2009 tecknades även det nya avtalet med Östersunds kommun, gällande tillsvidareavtalet.

Planerna fortskrider och våren 2010 upprättas en affärsplan, man besöker banker tillsammans med representant från kommunens vård och omsorgsförvaltning.

Hösten 2010 fortsätter projekteringen som blir klar i september-oktober. Man gör en ny kostnadsberäkning och ett anbud på kortidsplatser lämnas in till Östersunds kommun.

Vintern och våren 2011, görs nya ritningar, delvis nya lösningar samt mindre ytor, ny kökslösning och en ny kostnadsberäkning. Anbud på tillbyggnad lämnas in från Brännagården och samtliga fast anställda personal informeras om förutsättningar för anbudet, kalkyler och bemanning.